Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Tabelë e termeve të freskuara

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Thu Dec 24 04:09:05 EST 1998


Anglisht
       Shqip
       
       
       
       
      Attach 
       Bashkangjit
       Shoqëro
       
       
       
      Bookmark
       
       
       
       
       
      Clear 
       Pastro
       
       
       
       
      Copy 
       Kopjo
       
       
       
       
      Cut 
       Prej
       
       
       
       
      Directory 
       Katalog
       Datotekë
       Skedar 
       Dosje
       
      Download 
       Transfero
       
       
       
       
      Downsizing
       Shkurtim
       
       
       
       
      Edit 
       Edito
       Shfaqe
       Ndrysho
       
       
      Exit (quit)
       Dil
       
       
       
       
      Expand 
       Zberthe
       Zgjero
       
       
       
      Extensions
       Shtesa
       
       
       
       
      File 
       Skede
       Fishë
       Shkresë
       
       
      Find 
       Gjej
       Kërko
       
       
       
      Forwarding 
       Dergo me tutje
       Pasim
       Ridërgim
       
       
      Glossary 
       Fjalor
       
       
       
       
      Help 
       Ndihmë
       
       
       
       
      Kernel 
       Bërthamë
       Kernel
       
       
       
      New 
       Krijo
       
       
       
       
      Noticeboard
       Tabele njoftimesh
       
       
       
       
      Offline 
       Çkyçur
       I shkeputur
       
       
       
      Open 
       Hap
       
       
       
       
      Options 
       Opcione
       Mundesira
       
       
       
      Paste
       Ngjit
       
       
       
       
      Pointer 
       Shigjetë
       Shenjë
       
       
       
      Print 
       Shtyp
       Shkruaj
       Boto
       
       
      Print preview 
       Paraboto
       Parashiko
       Shiko si duket
       
       
      Quick lookup
       Shikim i shpejte
       
       
       
       
      Replace 
       Zëvendëso
       
       
       
       
      Review 
       Rishiko
       Rishiko 
       
       
       
      Save 
       Ruaj
       Regjistro
       
       
       
      Save as 
       Ruaj në/si
       Regjistro në/si 
       
       
       
      Send 
       Dërgo
       Posto
       
       
       
      Tools
       Mjete
       
       
       
       
      Undo 
       Anulo
       Zhbej
       
       
       
      User 
       Përdorues
       Shfrytëzues 
       
       
       
  


-------------- next part --------------
HTML attachment scrubbed and removed


More information about the Info-Tech mailing list