Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] prezentim

Maloku Naim RDVV maloku at iskratel.si
Tue Dec 15 10:53:35 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****


Tungjatjeta,


1.Te dhenat personale:

Emri dhe mbiemri:		Naim A. Maloku
Date e lindjes:			15/06/1964
Sektori I punes:			RDVV
Pergatitja shkollore:		Superiore


2. Biografi e shkurter:

U linda ne Mitrovicen e Kosoves me 15/06/1964. Diplomova ne vitin 1988 ne
fakultetin elektroteknik pran Universitetit te Prishtines.

3. Problematika e punes:

Punoj ne fushen e testimit te gjenerates se re te ISDN centraleve
telefonike. Merrem me metodat e testimit funksional dhe konformans te SSN7
sinjalizimit, me futjen e paketeve te ndryshme simuluese per rrjeta (V5.2)
dhe niveleve me te larta te SSN7 (TCAP,SCCP) si dhe me metodat e testimit
automatik te softuerit per sisteme komutuese (SS7, V5.2, INAP etj.). Fushe e
vecant e interesimit jane metodat per gjenerimin automatik te mostrave
testuese per protokole telekomunikuese.
Pran Ministrise per Shkence dhe Teknologji te R. Sllovenise jam i
regjistruar nga ana e firmes si hulumtues ne fushen e telekomunikacionit.


4. Angazhimi ne projektet e ndryshme:

Automatizimi i metodave per gjenerimin e mostrave per testim ne sistemin
SI2000 (projekt i udhehequr nga ana e Institutit Jozef Stefan),
Testimi automatik i ISUP-it, INAP-it, SCCP dhe TCAP-it (se bashku me
Institutin LONIIS te S.Peterburg dhe Institutin KOMSET te Moskves), etj.

5. Njohurit sistemore:

SL1, SDL, C, TTCN gjuhet programuese
Asembleri per M680xx familjen e mikroprocesoreve
CCS dhe CAS sinjalizimet (DSS1, SSN7, R2/R2, etj)
Rrjetat komjutorike
SPC sistemet

6. Punimet e publikuara:

N.Maloku: "Some applications of elementary theory of numbers", first part,
Matematika Fizika,Publications of Society of Maths, Physics and Astronomers
of Kosova, No.1, 1982, pp. 1-5, Prishtina
N.Maloku: "Some applications of elementary theory of numbers", second part,
Matematika-Fizika, Publications of Society of Maths, Physics and Astronomers
of Kosova, No.2, 1982, pp. 37-42, Prishtina
N.Maloku: "The principle of finding the cube root", Matematika-Fizika,
Publications of Society of Maths, Physics and Astronomers of Kosova, No.1,
1984, pp. 22-26, Prishtina
N.Maloku: "Some concepts of spherical trigonometry ", Matematika-Fizika,
Publications of Society of Maths, Physics and Astronomers of Kosova, No.1,
1985, pp. 60-67, Prishtina
N.Maloku, B.Shrestha, D.Kodrič, M.Pučko: "Automation of protocol testing in
Sytem SI2000 V5", Computers in Telecommunications, MIPRO, Opatija, 1997, pp.
139-144
N.Maloku, M.Frey-Pučko: "Automatic test case generation for communication
protocols based on EFSM models", Computers in Telecommunications, MIPRO,
Opatija, 1998, pp. 71-74

7. Momentalisht jam i angazhuar pervec te tjerave reth punimit te
magjistratures.
Me nderime,
Naim A. Maloku

More information about the Info-Tech mailing list