Google
  Web alb-net.com   
[Alb-Net home] [AMCC] [KCC] [other mailing lists]

List: Info-Tech

[info-tech] Përmbledhje propozimesh

Bashkim Bitiki bashkim.bitiki at co.arianeii.be
Tue Dec 15 10:43:42 EST 1998


              **** Information Technology Forum ****

Pikërisht folder dhe file nuk është gjë e njejtë. Folder = Directory. File
<> Folder.
Në një folder kemi shumë file-s.

Edhe skeder më shumë paraqet folder se sa file. Për atë edhe nuk përshatet
aq shumë.

Pas shumë propozimeve unë do të përmblidhja të gjitha kështu duke i pranuar
edhe propozimet tjera :

File = skede (<>skedar ???),fishë,dosie
Directory = Katalog, Datotekë, Skedar (më shumë i përgjigjet kësaj
kategorie)
Attach = Bashkangjit
Save = Ruaj, Regjistro
Save As = Ruaj në/si, Regjistro në/si (=> "në" pasi që diçka regjistrohet në
një folder, "si" pasi që regjistrohet në një format të caktuar)
Print = Shtyp, Shkruaj, Boto,
Print Preview = Paraboto, Parashiko, Shiko si duket (duke nënkuptuar
dokumentin),
Exit (= Quit) = Dil   (Dalje nga njê program)
Send = Dërgo, Posto
Edit = Edito, Shfaqe
Cut = Prej
Copy = Ngjit, Kopjo
Clear = Pastro
Find = Gjej
Replace = Zëvendëso
Help = Ndihmë
New = Krijo
Open = Hap
Kernel = Bërthamë, Kernel
Download = Transfero,
User = Përdorues, Shfrytëzues ( pak adekuat sepse paramandon ndonjê parazit
qê shfrytëzon diçka duke mos krijuar asgjë)
Pointer = Shigjetë, ???
More information about the Info-Tech mailing list